Get Adobe Flash player

Regulamin lotów o Mistrzostwo Klubu

 

Organizator lotów

 

Polski Klub Lotów Gołębi Dalekodystansowych WG Zachód Krosno Odrz.

 

 

 

Rozdział I Zasady ogólne

1.      Udział w lotach może wziąć każdy miłośnik  posiadający własne gołębie i będzie przestrzegał poniższego  regulaminu .

a.       W lotach hodowca może brać udział tylko gołębiami z własnego gołębnika

b.       Gołębie na loty można wkładać wyłącznie zdrowe i zaszczepione.

 

2.    Minimum 200 gołębi musi być zgłoszonych by odbył się lot  , w przypadku braku limitu lot może odbyć się z innej miejscowości lub  przy mniejszej ilości gołębi zostanie podwyższona opłata lotowa.

a. Start  gołębi  nastąpi  w wyznaczonych terminach przez organizatora

               w godzinach porannych.

             Organizator z powodu złych warunków atmosferycznych może przełożyć start   

                gołębi na dzień następny lub skrócić odległość, do odległości umożliwiającej

                swobodny odlot gołębi.

 

3.    Transport gołębi na loty zapewnia organizator  lotu.

 

4.    Wkładanie  gołębi na lot odbędzie się  na punktach wkładań podanych przez

    organizator

 

5.    Na wniosek zainteresowanych hodowców ustalone zostaną przez Zarząd Klubu punkty wkładania gołębi. Punkt wkładań  zostanie  powołany po spełnieniu poniższych zasad:

 

-na punkcie musi być włożonych minimum 50 gołębi

-5 nastawionych zegarów,5 hodowców.  

 

6.Do konstantowania gołębi można używać systemu ESK oraz zegarów tradycyjnych.

 

7.W celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości zastosowane będzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci drugiej obrączki kontrolnej lub nr. na skrzydle(kod zabezpiezający lot). w lotach dalekodystansowych.

 

8.listy startowo – zegarowe oraz protokóły należy sporządzić w dwóch egzemplarzach 1egz. należy zdać do organizatora lotu ,drugi egz. zostaje zabezpieczony przez komisję w punkcie wkładań.

 

9.Hodowca wraz z listą startowo-zeg. musi dostarczyć współrzędne gołębnika potwierdzone przez jednostkę organizacyjną ,w której hodowca jest zrzeszony lub podać adres gołębnika  to Zarząd Klubu wykona pomiar.

10.Przylot  gołębi  hodowca zgłasza do organizatora lotu pod

 wskazany numer telefonu.(przed każdym lotem nr.tel.znajdzie się na stronie internetowej wgzachod.pl) Hodowca zgłaszając gołębia, podaje nr.gołębia czas przylotu nr. dodatkowego zabezpieczenia. (podstawą zaliczenia gołębia w locie jest zgłoszenie gołębia po przylocie ,podając nr.gołębia oraz numer  na skrzydle, lub obrączce kontrolnej) (dotyczy lotów dalekodystansowych)

11.Hodowca po skonstantowaniu gołębia, musi zgłosić ten fakt do organizatora lotu nie później niż 30 minut od przybycia gołębia , dotyczy dni wolnych  od pracy , w dni robocze najpóźniej do 22.00 każdego dnia. Gołębie nie zgłoszone w dniu przylotu do godzi. 22.00 zostaną zaliczone z dniem i godziną zgłoszenia.Gołąb skonstantowany a nie zgłoszony do organizatora lotu oraz gołąb bez kodu zabezpieczającego lot,  nie zostanie uznany mimo że jest skonstantowany.Wszystkie zgłoszenia gołębi ukarzą się na stronie internetowej Klubu w zakładce dotyczącej danego lotu.

(dotyczy lotów dalekodystansowych)

12.Dane personalne oraz numer telefonu, pod który, należy zgłaszać gołębie, zostanie podany w osobnym komunikacie przed  lotem.

(dotyczy lotów dalekodystansowych)

     13.Hodowca biorący udział w locie jest zobowiązany do poddania się kontroli zgłoszonych  

      gołębi ,komisji wyznaczonej przez Zarząd Klubu.

 

14.Otwieranie zegarów nastąpi w punktach wkładań w terminie wyznaczonym przez

 organizatora.

 15.W następnym dniu po otwarciu zegarów należy przesłać do organizatora lotu

      Listy startowo-zegarowe , taśmy zegarowe ,kontrolki gumowe, protokół zegarowy ,

               (liczy się data stempla)  (dotyczy lotów dalekodystansowych)

 16.Lista konkursowa ukarze się na stronie internetowej WWW.wgzachod.pl

W ciągu tygodnia od wpłynięcia dokumentacji  lotowej .Wszelkie błędy na  

liście konkursowej należy zgłaszać do Zarządu Klubu pod Tel.722249555    

(wszystkie nieścisłości należy przesłać sms lub e.mail wgzachod@wp.pl)

Czas zgłaszania błędów 5 dni od dnia ukazania się listy, po tym terminie   

wszelkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone negatywnie bez możliwości odwołania.

 17. Hodowca który złamie regulamin lotowy lub nie będzie przestrzegał zasad     

współżycia koleżeńskiego lub dopuści się szkalowanie dobrego imienia  

Zarządu Klubu  i  członków Klubu zostanie pozbawiony nagród oraz

możliwości dalszego  lotowania w Klubie.

 18.Hodowca ma obowiązek zgłosić do Zarządu Klubu ilość gołębi, które chce

włożyć na  lot, w terminie do 7 dni przed lotem oraz dokonać wpłaty za zgłoszone gołębie.

 19.Gołębie niezgłoszone i nieopłacone w podanym terminie nie zostaną

przyjęte na  lot.

 20.Jeżeli hodowca opłaci za zgłoszone gołębie na lot , a nie dostarczy gołębi na punkt wkładań w wyznaczonym terminie to pieniądze przechodzą na własność organizatora lotu, na cel obsługi lotu.

 21.Hodowca biorący udział w lotach, a nie będący członkiem Klubu jest

traktowany jako Gość i nie ma prawa wpływu na działalność Zarządu Klubu

oraz sprawy organizacyjne całego Klubu.

  22.Wszelkie sporne kwestie dotyczące organizacji i przebiegu lotu

rozstrzyga Zarząd Klubu a jego decyzja, jest ostateczna.

 23.Wźęcie udziału hodowcy w lotach  organizowanych przez

           Zarząd Klubu, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem

           regulaminów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i  podanie się decyzjom Zarządu Klubu.

24.Tylko hodowca biorący udział we wszystkich lotach danej kategorii,organizowanych przez Zarząd Klubu

       będzie mógł rywalizować o Mistrzostwo Klubu w poszczególnych dystansach.

25.Podział kategorii :

    a) Mistrzostwo Long Distance

    b) Mistrzostwo Średniego Dystansu

    c) Mistrzostwo Gołębi Młodych

Rozdział II – Rywalizacje

 1.    Na podstawie zgłoszeń gołębi (nr.gołębia ,czas przylotu oraz nr.zabezpieczającego.)oraz przesłanych  dokumentów przylotu gołębi sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i zwycięskich drużyn .

(w przypadkach losowych jeśli gołąb powróci z lotu bez obrączki elektronicznej a będzie posiadał nr .zabezpieczający lot ,gołąb zostanie uznany z dniem, godziną  zgłoszenia.) 

 2.    Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 

            33%w lotach pow.800km

           25% w lotach do 600km lub 33% gdy na lot zostanie zgłoszonych poniżej 200gołębi i umieszczona na stronie klubowej www.wgzachod.pl

 3.Serie z lotu

  lot Dinan lub Brest 1gołąb z całości

pow.800 km liczy się 3 gołębie z całości

 na lotach do 600 km liczy się 5 gołębi z calości


Rozdział III - Nagrody

Mistrzostwo Long Distance
1-6 puchar
1-3 puchar Weteran Long Distance  (liczy się największa ilość konkursów pow.800km zdobytych w lotach org.przez Zarząd Klubu, następnie punkty następnie kkm.)
Lotnik Long Distancei-1-3 medal
Mistrzostwo Średniego Dystansu
1-6 puchar
lotniki 1-3 medal
Mistrzostwo Gołębi Młodych
1-5 puchar
lotniki 1-3 medal

 

4. Wręczanie nagród

 

Nagrody zostaną rozdane na uroczystym wręczeniu. Termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie  www.wgzachod.pl  z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział IV – OPŁATY

1.     Na loty pow.800km  opłata jest zawarta w regulaminie danego lotu. Na loty do 600km opłata będzie uzależniona od ilości hodowców

biorących udział wlotach, koszt lotów zostanie równo podzielon na ilość hodowców którzy zgłosili gołębie .

Hodowca który złoży spis jest liczony do hodowców którzy biorą udział w lotach na średnim dystansie i gołębi młodych

co oznacza że ponosi koszty obsługi lotów przeliczonych na hodowce.Obligatoryjnie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty

wyznaczonej przez Zarząd Klubu .Hodowca który nie opłaci gołębi zgłoszonych na spisie nie będzie brał udział w lotach

do czasu urególowania zaległości.Końcowy termin opłaty udziału w lotach jest data koszowania na 1 lot.(dotyczy średniego dystansu i młodych).

              

Zarząd Klubu

 

BIEŻĄCE INFORMACJE

ZEGAR

POGODA