Get Adobe Flash player


Regulamin Lotu Le Havre 2017


  

Organizator lotów

 

Polski Klub Lotów Gołębi Dalekodystansowych WG Zachód Krosno Odrz.

 

Tel.795610882


 

 

 

Rozdział I Zasady ogólne

1.      Udział w lotach może wziąć każdy miłośnik  posiadający własne gołębie i będzie przestrzegał poniższego  regulaminu .

a.       W lotach hodowca może brać udział tylko gołębiami z własnego gołębnika

b.       Gołębie na loty można wkładać wyłącznie zdrowe i zaszczepione.

 

2.      Start  gołębi  nastąpi  w wyznaczonych terminach przez organizatora

               w godzinach porannych.

             Organizator z powodu złych warunków atmosferycznych może przełożyć start   

                gołębi na dzień następny lub skrócić odległość, do odległości umożliwiającej

                swobodny odlot gołębi.

 

3.    Transport gołębi na loty zapewnia organizator  lotu.

 

4.    Wkładanie  gołębi na lot odbędzie się  na punktach wkładań podanych przez

    organizatora.

 

5.    Na wniosek zainteresowanych hodowców ustalone zostaną przez Zarząd Klubu punkty wkładania gołębi. Punkt wkładań  zostanie  powołany po spełnieniu poniższych zasad:

 

-na punkcie musi być włożonych minimum 100 gołębi

-5 nastawionych zegarów,5 hodowców.  

 

6.Do konstantowania gołębi można używać systemu ESK oraz zegarów tradycyjnych.

 

7.W celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości zastosowane będzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci drugiej obrączki kontrolnej lub nr. na skrzydle.

 

8.listy startowo – zegarowe oraz protokóły należy sporządzić w dwóch egzemplarzach 1egz. należy zdać do organizatora lotu ,drugi egz. zostaje zabezpieczony przez komisję w punkcie wkładań.

 

9.Hodowca wraz z listą startowo-zeg. musi dostarczyć współrzędne gołębnika potwierdzone przez jednostkę organizacyjną ,w której hodowca jest zrzeszony lub podać adres gołębnika  to Zarząd Klubu wykona pomiar.

 

10.Zgłoszenie ilości gołębi należy dokonać do organizatora lotu  na tydzień przed każdym lotem

11.Przylot pierwszych trzech gołębi (lub inną ilość określoną przez Zarząd Klubu podaną przed każdym lotem) hodowca zgłasza do organizatora lotu pod

 

wskazany numer telefonu. Hodowca zgłaszając gołębia, podaje nr.gołębia czas przylotu nr. dodatkowego zabezpieczenia. (gołębie nie zgłoszone nie będą liczone do rywalizacji.)

 

12.Dane personalne oraz numer telefonu, pod który, należy zgłaszać gołębie, zostanie podany w osobnym komunikacie przed każdym lotem.

 

13.Hodowca biorący udział w locie jest zobowiązany do poddania się kontroli zgłoszonych gołębi ,komisji wyznaczonej przez Zarząd Klubu.

 

14.Otwieranie zegarów nastąpi w punktach wkładań w terminie wyznaczonym przez

 

organizatora.

 

15.W następnym dniu po otwarciu zegarów należy przesłać do organizatora lotu

      Listy startowo-zegarowe , taśmy zegarowe ,kontrolki gumowe, protokół zegarowy ,

               (liczy się data stempla)

 

 

16.Lista konkursowa ukarze się na stronie internetowej WWW.wgzachod.pl

W ciągu tygodnia od wpłynięcia dokumentacji  lotowej .Wszelkie błędy na  

liście konkursowej należy zgłaszać do Zarządu Klubu pod Tel.795610882    

(wszystkie nieścisłości należy przesłać sms lub e.mail wgzachod@wp.pl)

Czas zgłaszania błędów 7 dni od dnia ukazania się listy, po tym terminie   

wszelkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone negatywnie bez możliwości odwołania.

 

17. Hodowca który złamie regulamin lotowy lub nie będzie przestrzegał zasad     

współżycia koleżeńskiego lub dopuści się szkalowanie dobrego imienia  

Zarządu Klubu  i  członków Klubu zostanie pozbawiony nagród oraz

możliwości dalszego  lotowania w Klubie.

 

 

19.Hodowca ma obowiązek zgłosić do Zarządu Klubu ilość gołębi, które chce

włożyć na  lot oraz dokonać wpłaty za zgłoszone gołębie.

 

20.Gołębie niezgłoszone i nieopłacone w podanym terminie nie zostaną

przyjęte na  lot.

 

21.Termin zgłaszania i opłacania gołębi na dany lot jest najpóźniej na tydzień

przed lotem, w którym hodowca chce wziąć udział.

 

22.Hodowca biorący udział w lotach, a nie będący członkiem Klubu jest

traktowany jako Gość i nie ma prawa wpływu na działalność Zarządu Klubu

oraz sprawy organizacyjne całego Klubu.

 


 23.Wszelkie sporne kwestie dotyczące organizacji i przebiegu lotu

rozstrzyga Zarząd Klubu a jego decyzja, jest ostateczna.

 

24.Wźęcie udziału hodowcy w lotach  organizowanych przez

           Zarząd Klubu, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem

           regulaminu organizacyjnego.


Rozdział II – Rywalizacje

 

1.    Na podstawie przesłanych list sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i zwycięskich drużyn .

 

2.    Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 

            33%  i umieszczona na stronie klubowej www.wgzachod.pl

 

3.Indywidualnie z danego lotu

 

a)Hodowca zgłasza dowolną ilość gołębi i nie musi zgłaszać drużyny

Nagrodzonych zostanie 3% gołębi z całości  .

b) Nagrodzonych zostanie 3% gołębi w danej strefie . Warunkiem utworzenie strefy  będzie 100 gołębi.

   Odległość między strefami-200km.

 

 

4. Drużyna typowane z danego lotu

W locie obowiązuje drużyna    3/5

 

Nagrodzone będą  3 pierwsze drużyny w każdym locie,

w którym będą typowane minimum 10 drużyn.

Hodowca może uczestniczyć kilkoma drużynami. W punktacji drużynowej będą liczone 3gołębie z 5  (suma punktów stałych +szybkość/100 )


 

 

6. Typowanie :

 

-hodowcy konstantujący do tradycyjnych zegarów gołębie typuje na liście zegarowej literą ”T” w przypadku kiedy hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami zaznacza pierwsza serię (5 gołębi) symbolem „T1”, a następne serie T2, T3 ,T4 itd. Hodowcy konstantujący do systemów ESK typują gołębie w zegarach. W przypadku kiedy hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami każdą drużynę zaznacza innym symbolem (A, B, C, itp..).

        

            Rozdział III – Nagrody

 

1. Indywidualne

           Nagradzanych zostanie 3%  gołębi  z całości .

        

     2.Drużyny typowane w locie

Pierwsze 3 drużyny typowane z  lotu zostaną nagrodzone pucharami

oraz w zależności od ilości drużyn typowanych  nagrodami rzeczowymi.

 

3.Ze zwycięzcą danego lotu  zostanie przeprowadzony wywiad i umieszczony jego gołąb na stronie www.wgzachod.pl

oraz na największym portalu gołębiarskim PIPA.be

      

 

 

 

 

5. Wręczanie nagród

 

Nagrody zostaną rozdane na uroczystym wręczeniu. Termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie  www.wgzachod.pl  z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział III – OPŁATY

1.    Od każdego gołębia biorącego udział w locie pobierana będzie opłata. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości startujących gołębi , i zostanie podana na stronie internetowej

po podsumowaniu ilości zgłoszonych gołębi .

2.    Od każdej drużyny typowanej biorącej udział w locie pobierana będzie opłatę w wysokości 50 zł , z tego

70% zostanie przekazane na nagrody 30% na organizacje lotów.

              

                                       Zarząd Klubu


KOMUNIKATY DOTYCZĄCE LOTU

TWÓJ WYNIK BĘDZIE TUTAJ

Kliknij na obrazek