Uwaga!!!
Lot nr.5 odbędzie się z m.Bilefeld 16.06.23(450-500km)
Zarząd Kludu ustalił że ten lot będzie lotem im.Daniela Rzepki
Rywalizacja będzie następująca:
Hodowca typuje 3 gołębie i te 3 gołębie zdobywają punkty
suma punktów da zwycięzce .(3/3) punkty stałe za lot 50pkt.
lista konk. 33%
Nagrody
Zwycięska drużyna -Puchar
2-dyplom+ młody gołąb z gołębi Janssen linia Vos-019(czerwony)
3-dyplom +worek Karmy
4-dyplom
5-dyplom
Nagrody ufundował Prezes Klubu Jaroslaw Kozina
Rozdanie nagród z lotu nr.5 oraz z lotów 1-4 odbędzie się
17.06.23 na pikniku organizowanego przez Zarząd Klubu
Kontretna data i godzina zostanie podana w późniejszym terminie.
(uzależniona od pogody)
(rywalizacja na piątym locie dotyczy hodowców biorących udział w lotach średniego dystansu)

 Film poświęcony pamięci o Kol.Danielu RzepceLp.

Nazwa lotu

odległość

Data odlotu gołębi

Średni dystans

1

Beelitz -Niemcy

146km

19.05.23 piątek

LISTA KOKKURSOWA

2 Burg--Niemcy 220km 26.05.23 piątek
LISTA KONKURSOWA

3

Helmsted-Niemcy 280km

2.06.23 piątek

LISTA KONKURSOWA

4

Springe-Niemcy

380km

9.06.23 piątek

5

Osnabruck-Niemcy

500km

16.06.23 piątek


Polski Klub Lotów Gołębi Dalekodystansowych WG Zachód Krosno Odrz.

 

 

 

Rozdział I Zasady ogólne

1.      Udział w lotach może wziąć każdy miłośnik  posiadający własne gołębie i będzie przestrzegał poniższego  regulaminu .

a.       W lotach hodowca może brać udział tylko gołębiami z własnego gołębnika

b.       Gołębie na loty można wkładać wyłącznie zdrowe i zaszczepione.

 

2.    Minimum 200 gołębi musi być zgłoszonych by odbył się lot  , w przypadku braku limitu lot może odbyć się z innej miejscowości lub  przy mniejszej ilości gołębi zostanie podwyższona opłata lotowa.

a. Start  gołębi  nastąpi  w wyznaczonych terminach przez organizatora

               w godzinach porannych.

             Organizator z powodu złych warunków atmosferycznych może przełożyć start   

                gołębi na dzień następny lub skrócić odległość, do odległości umożliwiającej

                swobodny odlot gołębi.

 

3.    Transport gołębi na loty zapewnia organizator  lotu.

 

4.    Wkładanie  gołębi na lot odbędzie się  na punktach wkładań podanych przez

    organizator

 

5.    Na wniosek zainteresowanych hodowców ustalone zostaną przez Zarząd Klubu punkty wkładania gołębi. Punkt wkładań  zostanie  powołany po spełnieniu poniższych zasad:

 

-na punkcie musi być włożonych minimum 50 gołębi

-5 nastawionych zegarów,5 hodowców.  

 

6.Do konstantowania gołębi można używać systemu ESK oraz zegarów tradycyjnych.

 

7.W celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości zastosowane będzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci drugiej obrączki kontrolnej lub nr. na skrzydle(kod zabezpiezający lot). w lotach dalekodystansowych.

 

8.listy startowo – zegarowe oraz protokóły należy sporządzić w dwóch egzemplarzach 1egz. należy zdać do organizatora lotu ,drugi egz. zostaje zabezpieczony przez komisję w punkcie wkładań.

 

9.Hodowca wraz z listą startowo-zeg. musi dostarczyć współrzędne gołębnika potwierdzone przez jednostkę organizacyjną ,w której hodowca jest zrzeszony lub podać adres gołębnika  to Zarząd Klubu wykona pomiar.

10.Przylot  gołębi  hodowca zgłasza do organizatora lotu pod

 wskazany numer telefonu.(przed każdym lotem nr.tel.znajdzie się na stronie internetowej wgzachod.pl) Hodowca zgłaszając gołębia, podaje nr.gołębia czas przylotu nr. dodatkowego zabezpieczenia. (podstawą zaliczenia gołębia w locie jest zgłoszenie gołębia po przylocie ,podając nr.gołębia oraz numer  na skrzydle, lub obrączce kontrolnej) (dotyczy lotów dalekodystansowych)

11.Hodowca po skonstantowaniu gołębia, musi zgłosić ten fakt do organizatora lotu nie później niż 30 minut od przybycia gołębia , dotyczy dni wolnych  od pracy , w dni robocze najpóźniej do 22.00 każdego dnia. Gołębie nie zgłoszone w dniu przylotu do godzi. 22.00 zostaną zaliczone z dniem i godziną zgłoszenia.Gołąb skonstantowany a nie zgłoszony do organizatora lotu oraz gołąb bez kodu zabezpieczającego lot,  nie zostanie uznany mimo że jest skonstantowany.Wszystkie zgłoszenia gołębi ukarzą się na stronie internetowej Klubu w zakładce dotyczącej danego lotu.

(dotyczy lotów dalekodystansowych)

12.Dane personalne oraz numer telefonu, pod który, należy zgłaszać gołębie, zostanie podany w osobnym komunikacie przed  lotem.

(dotyczy lotów dalekodystansowych)

     13.Hodowca biorący udział w locie jest zobowiązany do poddania się kontroli zgłoszonych  

      gołębi ,komisji wyznaczonej przez Zarząd Klubu.

 

14.Otwieranie zegarów nastąpi w punktach wkładań w terminie wyznaczonym przez

 organizatora.

 15.W następnym dniu po otwarciu zegarów należy przesłać do organizatora lotu

      Listy startowo-zegarowe , taśmy zegarowe ,kontrolki gumowe, protokół zegarowy ,

               (liczy się data stempla)  (dotyczy lotów dalekodystansowych)

 16.Lista konkursowa ukarze się na stronie internetowej WWW.wgzachod.pl

W ciągu tygodnia od wpłynięcia dokumentacji  lotowej .Wszelkie błędy na  

liście konkursowej należy zgłaszać do Zarządu Klubu pod Tel.722249555    

(wszystkie nieścisłości należy przesłać sms lub e.mail wgzachod@wp.pl)

Czas zgłaszania błędów 5 dni od dnia ukazania się listy, po tym terminie   

wszelkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone negatywnie bez możliwości odwołania.

 17. Hodowca który złamie regulamin lotowy lub nie będzie przestrzegał zasad     

współżycia koleżeńskiego lub dopuści się szkalowanie dobrego imienia  

Zarządu Klubu  i  członków Klubu zostanie pozbawiony nagród oraz

możliwości dalszego  lotowania w Klubie.

 18.Hodowca ma obowiązek zgłosić do Zarządu Klubu ilość gołębi, które chce

włożyć na  lot, w terminie do 7 dni przed lotem oraz dokonać wpłaty za zgłoszone gołębie.

 19.Gołębie niezgłoszone i nieopłacone w podanym terminie nie zostaną

przyjęte na  lot.

 20.Jeżeli hodowca opłaci za zgłoszone gołębie na lot , a nie dostarczy gołębi na punkt wkładań w wyznaczonym terminie to pieniądze przechodzą na własność organizatora lotu, na cel obsługi lotu.

 21.Hodowca biorący udział w lotach, a nie będący członkiem Klubu jest

traktowany jako Gość i nie ma prawa wpływu na działalność Zarządu Klubu

oraz sprawy organizacyjne całego Klubu.

  22.Wszelkie sporne kwestie dotyczące organizacji i przebiegu lotu

rozstrzyga Zarząd Klubu a jego decyzja, jest ostateczna.

 23.Wźęcie udziału hodowcy w lotach  organizowanych przez

           Zarząd Klubu, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem

           regulaminów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i  podanie się decyzjom Zarządu Klubu.

24.Tylko hodowca biorący udział we wszystkich lotach danej kategorii,organizowanych przez Zarząd Klubu

       będzie mógł rywalizować o Mistrzostwo Klubu w poszczególnych dystansach.

25.Podział kategorii :

    a) Mistrzostwo Long Distance

    b) Mistrzostwo Średniego Dystansu

    c) Mistrzostwo Gołębi Młodych

Rozdział II – Rywalizacje

 1.    Na podstawie zgłoszeń gołębi (nr.gołębia ,czas przylotu oraz nr.zabezpieczającego.)oraz przesłanych  dokumentów przylotu gołębi sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i zwycięskich drużyn .

(w przypadkach losowych jeśli gołąb powróci z lotu bez obrączki elektronicznej a będzie posiadał nr .zabezpieczający lot ,gołąb zostanie uznany z dniem, godziną  zgłoszenia.) 

 2.    Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 

            33%w lotach pow.800km

           25% w lotach do 600km lub 33% gdy na lot zostanie zgłoszonych poniżej 200gołębi i umieszczona na stronie klubowej www.wgzachod.pl

 3.Serie z lotu

  lot Dinan lub Brest 1gołąb z całości

pow.800 km liczy się 3 gołębie z całości

 na lotach do 600 km liczy się 5 gołębi z calości


Rozdział III - Nagrody

Mistrzostwo Long Distance
1-6 puchar
1-3 puchar Weteran Long Distance  (liczy się największa ilość konkursów pow.800km zdobytych w lotach org.przez Zarząd Klubu, następnie punkty następnie kkm.)
Lotnik Long Distancei-1-3 medal
Mistrzostwo Średniego Dystansu
1-6 puchar
lotniki 1-3 medal
Mistrzostwo Gołębi Młodych
1-5 puchar
lotniki 1-3 medal

 

4. Wręczanie nagród

 

Nagrody zostaną rozdane na uroczystym wręczeniu. Termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie  www.wgzachod.pl  z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział IV – OPŁATY

1.     Na loty pow.800km  opłata jest zawarta w regulaminie danego lotu. Na loty do 600km opłata będzie uzależniona od ilości hodowców

biorących udział wlotach, koszt lotów zostanie równo podzielon na ilość hodowców którzy zgłosili gołębie .

Hodowca który złoży spis jest liczony do hodowców którzy biorą udział w lotach na średnim dystansie i gołębi młodych

co oznacza że ponosi koszty obsługi lotów przeliczonych na hodowce.Obligatoryjnie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty

wyznaczonej przez Zarząd Klubu .Hodowca który nie opłaci gołębi zgłoszonych na spisie nie będzie brał udział w lotach

do czasu urególowania zaległości.Końcowy termin opłaty udziału w lotach jest data koszowania na 1 lot.(dotyczy średniego dystansu i młodych).

              

Zarząd Klubu

 


Andżelika była pełną życia, radosna i kochaną 17 latką, która miała wiele planów i marzeń, z ciekawością poznawała świat… Wszystko zmieniło się 17.07.2022, kiedy Andżelikę potrącił samochód. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, a jak się później okazało był pod wpływem alkoholu. Cała rodzina zamarła na te tragiczne wieści. W szpitalu ucieszyliśmy się, kiedy lekarze oznajmili, że Andżelika nie ma żadnych złamań. W wyniku wypadku doznała wstrząśnienia mózgu i krwiaka w głowie. Niestety po kilku dniach od wypadku Anżelika przeszła udar oraz stwierdzono padaczkę pourazową co skutkuje utrzymującym się obecnie paraliżem. Aby jej pomóc potrzebna jest intensywna rehabilitacja. Andżelika może i wyjdzie z tego, ale do tego potrzebne są jej pieniądze. Błagamy o pomoc, żeby dać szansę wrócić tej cudownej dziewczynie do zdrowia i sprawności.

Możesz pomóc, wpłacając pieniądze na konto Fundacji lub oddając 1,5% podatku. Fundacja Votum, ul. Wyścigowa 56 i,
 53-012 Wrocław 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 tytuł: Andżelika Banaś


Podziękowanie
Serdecznie podziękowanie dla hodowców którzy podarowali gołębie na aukcje charytatywną
Dla kol.J.Koziny .A,Terechowicza ,Ł.Merca ,G.Witeckiego,T.Fronta, oraz wszystkim hodowcą którzy wzieli udział w licytacji.
Zarząd Klubu


LISTA TOURNAI BELGIA

LISTA DINAN FRANCJA

PLAN LOTÓW GOŁĘBI MŁODYCH
Lp MIEJSCOWOŚĆ DATA LOTU ODLEGŁOŚĆ UWAGI!
1 LUDWIGSFELDE 03.09 130km LOT CHARYTATYWNY im JEREMIEGO
2 BEELITZ 10.09 150km
3 BURG 17.09 220km
4 PEINE 24.09 330km LOT ODBĘDZIE SIĘ GDY MIN.100GOŁĘBI
HODOWCY ZDAJĄ SPISY GOŁĘBI MŁODYCH DO 10.08.22
POD ADRES KLUBU
TYLKO ZGŁOSZONE GOŁĘBIE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W LOTACH

gołębie z m.Dinan/La Richardais wystartowały-16.07.22-godzi.6.45
POTWIERDZENIE KLIKNIJ


FRANCJA-DINAN 16,07,22-6,45
Lp. Nazwisko i Imię Nr.gołębia dzień przylotu godzina przylotu
1 Kozina J. 360-14-7111
Dinan-2021-16e/1274km
Dinan-2020-15e/1274km

19.07 18.34-1274km
Krosno Odrz.
2 Piskorski.P 35-15-9506
"SAMOCHÓD"
1 gołąb 2 strefy
Dinan-2021/3e/1497km
Amiens-2020/11e/1151km
20.07 11,39 1497km
Bydgoszcz
3 KozinaJ. PL-360-15-3704
"Donker3704"

Boussu-2016/87e/808km

Boussu-2017/12e/808km

Arras-2017-53e/887km

Le Havre-2017-10e/1093km

Londyn-2017-15e/1073km

1AS LONG DISTANCE 2017

Tournai1-18/9e/828km

Brest-18/2e/1455km

Tournai-2019/23e/828km

Amiens-2019/30e/930km

Dinan-2020/34e/1275km

2 AS WETERAN LONG DISTANCE-2020

Tournai-2021/12e/828km

Dinan-2021/2e/1275km

2 AS WETERAN LONG DISTANCE-2021

Tournai-2022/1e/828km
22.07 06.26.-1275km
Krosno Odrz.
4 M.Owczarek 2 gołąb 2strefy
273-15-3184
Brest-2018-1746km
Le Hawre-2017/42e/1384km
Gołąb do sprzedania
tel.501970553
22.07 8,38   1555km
Radomsko
5 Ł.Merc 3 gołąb 2 strefy
275-16-10375
Brest-2018/16e-2str./1746km
Brest-2019/8e-2str/1746km
Dinan-2020/8e-2str/1555km
Dinan-2021/12e-2str/1555km
22.07 14,31 1555km
Radomsko
6 Ł.Merc
275-17-3928
Dinan-2020/23e-2str/1555km
Dinan-2021/15e-2str/1555km
22.07 14,42 1555km
Radomsko
7 Ł.Merc
275-13-4343
Le Hawre-2017/18e 2str./1384km
Brest-2018/9e-2str./1746km
Brest-2019/6e-2str/1746km
Dinan-2020/3e-2str/1555km
Dinan-2021/7e-2str/1555km
23.07 6.27 1555km
Radomsko
8 M.Żukiewicz 370-17-2429 23.07 15.34 1252km
Zary
9 Ł.Merc
275-18-19844
Amiens/3e 2str./1220km
Dinan-2021/22e-2str/1555km
24.07 6.6 1555km
Radomsko
10 Ł.Merc
275-14-10405
"Rambo"
Le Hawre-2017/1384km
Brest-2018/4e-2str./1746km
Brest-2019/14e-2str/1746km
Dinan-2020/15e-2str/1555km


24.07 8,52 1555km
Radomsko
11 Kochel 181-18-1685 24.07 08.51 1632km
Zaborowice
Kielce
12 Ł.Merc 275-19-7038
Amiens-2021 -7e/1220km
24,07 13,20 1555km
Radomsko
13 Ł.Merc
275-13-4318
Le Hawre-2017/1384km
Brest-2018/17 e-2str./1746km
Brest-2019/18e-2str/1746km
Dinan-2020/17e-2str/1555km
Dinan-2021/7e-2str/1555km

24.07 20,46 1555km
Radomsko
14 W.Kucharski 307-20-588 24.07 21.20 1291km
Pyrzyce
15 J.Kozina 367-17-11896
25.07 7.14 1275km
16 Ardeli 369-17-4050
Dinan-2021/36e/1253km
25.07 10.43 1253km
Przewóz
17 W.Kucharski 307-19-3057 25.07 10.50  1291km
Pyrzyce
18 J.Dryja 275-17-9514 26.07 6.24 1555km
Radomsko
19 M.Żukiewicz 370-18-10566 26.07 12.18 1252km
Zary
20 G.Witecki 47-18-10910
 gołąb z najdalszą odległością
Amiens-2021/39e/1303km
27.07 06,52 1646km
Żyrardow
21 Ł.Dziąbor 330-20-6921 27.07 8,45 1244km
Żary
22 łŁ.Dziąbor 47-18-14710 27,07 8,45 1244km
Żary
23 Ł.Merc 273-15-4915
Amiens-2020 -1220km
Dinan-2021/14e-2str/1555km
27,07 14,10 1555km
Radomsko
24 A,Terechowicz 370-16-9654 29.07 19.30 1245km
25 K.Szczerek 181-12-1923 31.07 20.10 1630km
26 J.Dryja 275-18-11549
Amiens-2021/23e 2 strefy
01.08 22,12 1555km
Radomsko
27 G.Witecki 47-18-10926

Amiens-2021/1303km

04.08 09,401646km
Żyrardow
28 P.Komorowski 195-19-3147 04.08 20,20 1555km
Radomsko
29 A.BIZOŃ 07-20-11681 07.08 11.17 1244km

Uwaga!! gołębie zgłaszamy wyłącznie za pomocą sms
podajemy: nazwisko nr.gołębia , nr.kontrolki , godzine przylotu.
Tel.795 610 882
BELGIA-Tournai 15.07.22 - 6.15
LP nazwisko imię nr.gołębia dzień przylotu godzina przylotu
1 BIZOŃ 360-21-3920 15,07 18.30   806km
2 KOZINA J. 357-19-1183
Tournai-1 23.06.2022 m.5e/828km
Amiens-2020/6e/930km
15,07 19,14   828km
3 KOZINA J. 357-19-1192
Tournai-1 23.06.2022 m.6e/828km
Amiens2020/9e/930km
15,07 20,50   828km
4 józefowicz A 360-20-12487 16.07 7,31 830km
5 Terechowicz A 370-19-8443 16.07 7,08 808km
6 Terechowicz A de-19-11858551 16,07 7,20 808km
7 KOZINA J. 11-21-14487
Tournai-1 23.06.2022 m.30e/828km
16,07 9,11   828km
8 KOZINA J. BE-16-1032034
Tournai-1 23.06.2022 m.44e/828km
Dinan-2021/32e/1274km
Tournai-2021/16e/828km
Dinan-2020/3e/1274km
Brest-2019/9e/1455km
Tournai-2018/11e/828km
LE Hawre-2017/1093
16,07 10,39   828km
9 KOZINA J. 186-20-11084
Tournai-1 23.06.2022 m.36e/828km
16,07 10,42   828km
10 Merc  Ł. 275-21-9925
1 gołąb 2 strefy
16,07 11,01 1124km
11 Terechowicz A 370-20-1104 16,07 11,20808km
12 Bizoń 361-21-3907 16,07 11,35
13 Kochel 181-20-8008
2 gołąb 2 strefy
16,07 11,40 1198km
14 Terechowicz A 187-20-11236 16,07 11,52 808km
15 KOZINA J. 364-18-5221
Tournai-1 23.06.2022 m.8e/828km

Nat Tournai-2019/39e/828km

Nat Amiens-2019/40e/930km

Nat Amiens-2020/10e/930km

Nat Tournai-2021/39e/828km

Nat Amiens-2021/18e/930km

16,07 13,51   828km
16 KOZINA J. 367-16-6691
Tournai-1 23.06.2022 m.3e/828km

TOURNAI-2019-38e/828km

Amiens-2019-28e/930km

Amiens-2020-14e/930km

TOURNAI-2021-31e/828km

Amiens-2021-5e/930km

16,07 15,21   828km
17 Terechowicz A 370-20-6602 16,07 15,30808km
18 KOZINA J. 11-21-14485
Tournai-1 23.06.2022 m.19e/828km
16,07 16,36   828km
19 KOZINA J. 11-21-14335
16,07 16,43  828km
20 Terechowicz A 370-19-2051 16,07 17,08 808km
21 Ciborski J. 326-19-4901
3 gołą 2 strefy
16,07 19.08 1086km
22 Ciborski J. 326-19-5048 16,07 19.08 1086km
23 KOZINA J. 186-19-11719
Tournai-1 23.06.2022 m.50e/828km

Amiens-2021-32e/930km
16,07 20.10  828km
24 Merc  Ł. 275-19-7077 17,07 07,15 1124km
25 Front 186-19-11541 17,07 6,49 830 km
26 Dryja J. 275-20-19383 17,07 7,52 1124km
27 Merc  Ł. 275-20-16624 17,07 8,45 1124km
28 Merc  Ł. 275-20-16652 17,07 9,07 1124km
29 Józefowicz 365-19-5326 17,07 9,05 830km
30 Merc  Ł. 275-20-16615 17,07 13,231124km
31 KOZINA J. 186-20-11148
Tournai-1 23.06.2022 m.48e/828km

TOURNAI-2021-31e/828km

Amiens-2021-36e/930km
17,07 13,25  828km
32 SZczerek K. 181-17-6011 17,07 17.19 1199km
33 Kochel 181-19-382
18,07 9,13 1198km
34 Merc  Ł. 275-19-7052 18,07 15,141124km
35 Olejniczak 186-20-11317 19.07 10.11 838km
36 SZczerek K. 181-20-5156 19,07 10.48 1199km
37 Kochel DE-19449293
20,07 6,481198km
38 Majchrzak W. 326-15-545 20.07 9.04 1100km
39 Dziąbor Ł 224-19-6106 20.07 9.20 800km
40 Dziąbor Ł 370-19-5224 21.07 21.13 800km
41 Dziąbor Ł 370-20-12679 22.07 07.25 800km
42 J.Olejniczak 307-20-1167 22.07 18.28 838km
43 J.Olejniczak 186-20-11390 22.07 18.46 838km
44 P.Piskorski DE-19-1093879 24.07 10.11 1100km
45 J.Ciborski 321-18-3079 24.07 12.17 1086km
46 Dziąbor Ł 370-18-7813 26.07 19.50 800km
47 Majchrzak W. 326-15-529 26.07 18.00 1100km
48 A.Igielski 186-19-11690
orginał od Jarosława Koziny
27,07 13.30 838km
49 A.Igielski 186-19-11697
orginał od Jarosława Koziny
27,07 13.30 838km
50 SZczerek K. 181-16-1336 29,07 15,251199km
51 P.Piskorski 35-17-8107 30.07 21.36 1100km
52 KOZINA J. 186-20-10865

TOURNAI-2021-3e/828km

Amiens-2021-13e/930km
06,08 20.21  828km


gołębie dojechały do Dinan/La Richardais
karmione i oczekują na jutrzejszy start

mapa google

gołębie na lot Dinan przekroczyły granice Francji
 
Uwaga!! gołębie zgłaszamy wyłącznie za pomocą sms
podajemy: nazwisko nr.gołębia , nr.kontrolki , godzine przylotu.
Tel.795 610 882


gołębie w Belgi Tournai wystartowały 6.15


Karmienie gołębi w Belgi miejsce wypuszczenia Tournai

google mapa

Witam
gołębie po porannym karmieniu o godzi.8.00 wyruszyły w drogę.

pojenie gołębi na terenie Niemiec 13.30Puchar dla zwycięzcy lotu Dinan ufundowała
firma Z.H.U "Dystans" Jan Olkowski