\\
Get Adobe Flash player


Regulamin 

Lotu Narodowego z Belgi ,miejscowość Beloeil 

Lot jest organizowany dla uczczenia 10 lecia organizacj lotów dalekodystansowych przez Klub Lotów Dalekodystansowych WG-Zachód Krosno Odrzańskie.


 

Organizator lotów

 

Polski Klub Lotów Gołębi Dalekodystansowych WG Zachód Krosno Odrz.

 

 

 

Rozdział I Zasady ogólne

1.      Udział w lotach może wziąć każdy miłośnik  posiadający własne gołębie, nie musi być członkiem żadnej organizacji oraz będzie przestrzegał poniższy  regulamin .

a.       W lotach hodowca może brać udział tylko gołębiami z własnego gołębnika

b.       Gołębie na loty można wkładać wyłącznie zdrowe i zaszczepione.

 

2.    Minimum 200 gołębi musi być zgłoszonych by odbył się lot  , w przypadku braku limitu lot może odbyć się z innej miejscowości lub  przy mniejszej ilości gołębi zostanie podwyższona opłata lotowa.

a. Start  gołębi  nastąpi  w wyznaczonych terminach przez organizatora

               w godzinach porannych.

             Organizator z powodu złych warunków atmosferycznych może przełożyć start   

                gołębi na dzień następny lub skrócić odległość, do odległości umożliwiającej

                swobodny odlot gołębi.

 

3.    Transport gołębi na loty zapewnia organizator  lotu.

 

4.    Wkładanie  gołębi na lot odbędzie się  na punktach wkładań podanych przez

    organizator

 

5.    Na wniosek zainteresowanych hodowców ustalone zostaną przez Zarząd Klubu punkty wkładania gołębi. Punkt wkładań  zostanie  powołany po spełnieniu poniższych zasad:

 

-na punkcie musi być włożonych minimum 50 gołębi

-5 nastawionych zegarów,5 hodowców.  

 

6.Do konstantowania gołębi można używać systemu ESK oraz zegarów tradycyjnych.

 

7.W celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości zastosowane będzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci drugiej obrączki kontrolnej lub nr. na skrzydle(kod zabezpiezający lot).

 

8.listy startowo – zegarowe oraz protokóły należy sporządzić w dwóch egzemplarzach 1egz. należy zdać do organizatora lotu ,drugi egz. zostaje zabezpieczony przez komisję w punkcie wkładań.

 

9.Hodowca wraz z listą startowo-zeg. musi dostarczyć współrzędne gołębnika potwierdzone przez jednostkę organizacyjną ,w której hodowca jest zrzeszony lub podać adres gołębnika  to Zarząd Klubu wykona pomiar.

10.Przylot  gołębi  hodowca zgłasza do organizatora lotu pod

 wskazany numer telefonu.(przed każdym lotem nr.tel.znajdzie się na stronie internetowej wgzachod.pl) Hodowca zgłaszając gołębia, podaje nr.gołębia czas przylotu nr. dodatkowego zabezpieczenia. (podstawą zaliczenia gołębia w locie jest zgłoszenie gołębia po przylocie ,podając nr.gołębia oraz numer  na skrzydle, lub obrączce kontrolnej)

11.Hodowca po skonstantowaniu gołębia, musi zgłosić ten fakt do organizatora lotu nie później niż 30 minut od przybycia gołębia , dotyczy dni wolnych  od pracy , w dni robocze najpóźniej do 22.00 każdego dnia. Gołębie nie zgłoszone w dniu przylotu do godzi. 22.00 zostaną zaliczone z dniem i godziną zgłoszenia.Gołąb skonstantowany a nie zgłoszony do organizatora lotu oraz gołąb bez kodu zabezpieczającego lot,  nie zostanie uznany mimo że jest skonstantowany.Wszystkie zgłoszenia gołębi ukarzą się na stronie internetowej Klubu w zakładce dotyczącej danego lotu.

12.Dane personalne oraz numer telefonu, pod który, należy zgłaszać gołębie, zostanie podany w osobnym komunikacie przed  lotem.

     13.Hodowca biorący udział w locie jest zobowiązany do poddania się kontroli zgłoszonych  

      gołębi ,komisji wyznaczonej przez Zarząd Klubu.

 

14.Otwieranie zegarów nastąpi w punktach wkładań w terminie wyznaczonym przez

 organizatora.

 15.W następnym dniu po otwarciu zegarów należy przesłać do organizatora lotu

      Listy startowo-zegarowe , taśmy zegarowe ,kontrolki gumowe, protokół zegarowy ,

               (liczy się data stempla)

 16.Lista konkursowa ukarze się na stronie internetowej WWW.wgzachod.pl

W ciągu tygodnia od wpłynięcia dokumentacji  lotowej .Wszelkie błędy na  

liście konkursowej należy zgłaszać do Zarządu Klubu pod Tel.722249555    

(wszystkie nieścisłości należy przesłać sms lub e.mail wgzachod@wp.pl)

Czas zgłaszania błędów 5 dni od dnia ukazania się listy, po tym terminie   

wszelkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone negatywnie bez możliwości odwołania.

 17. Hodowca który złamie regulamin lotowy lub nie będzie przestrzegał zasad     

współżycia koleżeńskiego lub dopuści się szkalowanie dobrego imienia  

Zarządu Klubu  i  członków Klubu zostanie pozbawiony nagród oraz

możliwości dalszego  lotowania w Klubie.

 18.Hodowca ma obowiązek zgłosić do Zarządu Klubu ilość gołębi, które chce

włożyć na  lot, w terminie do 31.05  oraz dokonać wpłaty za zgłoszone gołębie.

 19.Gołębie niezgłoszone i nieopłacone w podanym terminie nie zostaną

przyjęte na  lot.

 20.Jeżeli hodowca opłaci za zgłoszone gołębie na lot , a nie dostarczy gołębi na punkt wkładań w wyznaczonym terminie to pieniądze przechodzą na własność organizatora lotu, na cel obsługi lotu.

 21.Hodowca biorący udział w lotach, a nie będący członkiem Klubu jest

traktowany jako Gość i nie ma prawa wpływu na działalność Zarządu Klubu

oraz sprawy organizacyjne całego Klubu.

  22.Wszelkie sporne kwestie dotyczące organizacji i przebiegu lotu

rozstrzyga Zarząd Klubu a jego decyzja, jest ostateczna.

 23.Wźęcie udziału hodowcy w lotach  organizowanych przez

           Zarząd Klubu, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem

           regulaminów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i  podanie się decyzjom Zarządu Klubu.

Rozdział II – Rywalizacje

 1.    Na podstawie zgłoszeń gołębi (nr.gołębia ,czas przylotu oraz nr.zabezpieczającego.)oraz przesłanych  dokumentów przylotu gołębi sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i zwycięskich drużyn .

(w przypadkach losowych jeśli gołąb powróci z lotu bez obrączki elektronicznej a będzie posiadał nr .zabezpieczający lot ,gołąb zostanie uznany z dniem, godziną  zgłoszenia.) 

 2.    Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 

            33%  i umieszczona na stronie klubowej www.wgzachod.pl

 3.Indywidualnie z danego lotu

 a)Hodowca zgłasza dowolną ilość gołębi i nie musi zgłaszać drużyny

10 gołębi z całości według kolejności przylotu.

b)  3 gołębe w strefie według kolejności przylotu. Warunkiem utworzenie strefy  będzie 100 gołębi.(strefa może być zmniejszona gdy znajdzie się sponsor)

   Odległość między strefami-200km.


4.Drużyny z całości

W locie obowiązuje drużyna -   3 gołębie z całości włożonych przez hodowcę

 

 Rozdział III – Nagrody

   1. Indywidualne

         a) Nagrodzonych zostanie 10 gołębi z całości

             1-3 puchar  

             4-10 medal

          b) Nagrodzone gołębie w poszczególnych strefach

             1-puchar+(nagroda od sponsora)

             2-3 puchar

              pozostałe gołębie otrzymają pomiątkowe dyplomy

          c) puchar za najdalszą odległość w locie Beloeil

      

         wszystkie gołębie znajdujące się na liście konkursowej otrzymają pamiątkowe dyplomy

              

 

2.Drużyny w poszczególnych strefach 

      1-3 puchar + nagroda jubileuszowa

 

 

4. Wręczanie nagród

 

Nagrody zostaną rozdane na uroczystym wręczeniu. Termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie  www.wgzachod.pl  z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział III – OPŁATY

1.    Od każdego gołębia biorącego udział w locie pobierana będzie opłata. Wysokość opłaty 30zł od  gołębia ..

                                                                                                                                           

              

 


KOMUNIKATY DOTYCZĄCE LOTU

TWÓJ WYNIK BĘDZIE TUTAJ

Kliknij na obrazek