Regulamin Lotu Ks.Piotra-2020 

Burg 09.08.20  
 

 

 

 

 

Organizator lotów

 

Polski Klub Lotów Gołębi Dalekodystansowych WG Zachód Krosno Odrz.

 

 

Rozdział I Zasady ogólne

1.      Udział w locie może wziąść każdy miłośnik gołębi który zakupi w Klubie obrączki 2020 nie musi być zrzeszony w żadnym stowarzyszeniu, oraz będzie przestrzegał poniższego  regulaminu .

 

 

 

a.       W lotach hodowca może brać udział tylko gołębiami z własnego gołębnika

b.       Gołębie na loty można wkładać wyłącznie zdrowe i zaszczepione.

 

2.      Warunki ogólne

a.W rywalizacji o nagrody biorą udział gołębie młode rocznika 2020 które będą posiadać  obrączki zakupione tylko w Klubie WG Zachód.

Uwaga!!! 

limit obrączek do sprzedaży 400szt.

b. Start  gołębi  nastąpi  w wyznaczonych terminach przez organizatora

               w godzinach porannych razem z pozostałymi gołębiami zakosztowanymi

                na lot programowy gołębi młodych.

             Organizator z powodu złych warunków atmosferycznych może przełożyć start   

                gołębi na dzień następny lub skrócić odległość, do odległości umożliwiającej

                swobodny odlot gołębi.

 

3.    Transport gołębi na loty zapewnia organizator  lotu.

 

4.    Wkładanie  gołębi na lot odbędzie się  na punktach wkładań podanych przez

    organizator

 

5.    Na wniosek zainteresowanych hodowców ustalone zostaną przez Zarząd Klubu punkty wkładania gołębi. Punkt wkładań  zostanie  powołany po spełnieniu poniższych zasad:

 

-na punkcie musi być włożonych minimum 100 gołębi

-5 nastawionych zegarów,5 hodowców.  

 

6.Do konstantowania gołębi można używać systemu ESK oraz zegarów tradycyjnych.

 

7.W celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości zastosowane będzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci drugiej obrączki kontrolnej lub nr. na skrzydle.

 

8.listy startowo – zegarowe oraz protokóły należy sporządzić w dwóch egzemplarzach 1egz. należy zdać do organizatora lotu ,drugi egz. zostaje zabezpieczony przez komisję w punkcie wkładań.

 

9.Hodowca wraz z listą startowo-zeg. musi dostarczyć współrzędne gołębnika potwierdzone przez jednostkę organizacyjną ,w której hodowca jest zrzeszony lub podać adres gołębnika  to Zarząd Klubu wykona pomiar.

10.Przylot  gołębi  hodowca zgłasza do organizatora lotu pod

 wskazany numer telefonu. Hodowca zgłaszając gołębia, podaje nr.gołębia czas przylotu nr. dodatkowego zabezpieczenia. (gołębie nie zgłoszone nie będą liczone do rywalizacji.)

11.Hodowca po skonstantowaniu gołębia, musi zgłosić ten fakt do organizatora lotu nie pożniej niż 30 min.

12.Dane personalne oraz numer telefonu, pod który, należy zgłaszać gołębie, zostanie podany w osobnym komunikacie przed  lotem.

     13.Hodowca biorący udział w locie jest zobowiązany do poddania się kontroli zgłoszonych  

      gołębi ,komisji wyznaczonej przez Zarząd Klubu.

 

14.Otwieranie zegarów nastąpi w punktach wkładań w terminie wyznaczonym przez

 organizatora.

 15.W następnym dniu po otwarciu zegarów należy przesłać do organizatora lotu

      Listy startowo-zegarowe , taśmy zegarowe ,kontrolki gumowe, protokół zegarowy ,

               (liczy się data stempla)

 16.Lista konkursowa ukarze się na stronie internetowej WWW.wgzachod.pl

W ciągu tygodnia od wpłynięcia dokumentacji  lotowej .Wszelkie błędy na  

liście konkursowej należy zgłaszać do Zarządu Klubu pod Tel.795610882    

(wszystkie nieścisłości należy przesłać sms lub e.mail wgzachod@wp.pl)

Czas zgłaszania błędów 7 dni od dnia ukazania się listy, po tym terminie   

wszelkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone negatywnie bez możliwości odwołania.

 17. Hodowca który złamie regulamin lotowy lub nie będzie przestrzegał zasad     

współżycia koleżeńskiego lub dopuści się szkalowanie dobrego imienia  

Zarządu Klubu  i  członków Klubu zostanie pozbawiony nagród oraz

możliwości dalszego  lotowania w Klubie.

 

 18.Hodowca biorący udział w lotach, a nie będący członkiem Klubu jest

traktowany jako Gość i nie ma prawa wpływu na działalność Zarządu Klubu

oraz sprawy organizacyjne całego Klubu.

  19.Wszelkie sporne kwestie dotyczące organizacji i przebiegu lotu

rozstrzyga Zarząd Klubu a jego decyzja, jest ostateczna.

 20.Wźęcie udziału hodowcy w lotach  organizowanych przez

           Zarząd Klubu, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem

           regulaminu organizacyjnego oraz podanie się decyzjom Zarządu Klubu.

Rozdział II – Rywalizacje

 1.    Na podstawie przesłanych list sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i będzie podstawą przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i zwycięskich drużyn .

 2.    Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 

            33%  i umieszczona na stronie klubowej www.wgzachod.pl

.

 3. Drużyna typowane z danego lotu

W locie obowiązuje drużyna    3/10

 Nagrodzone będą  5 pierwsze drużyny w  locie z całości, lub  jesli powstaną strefy  to po 3%  z każdej  strefy.

Hodowca może uczestniczyć kilkoma drużynami. W punktacji drużynowej będą liczone 3gołębie z 10 (punkty stałe ze średniej odległości lotu, punkty wg wzoru GMP.) 

Uwaga!!!

jeżeli powstanie druga strefa nagrody zostaną podzielone proporcjonalnie do ilości włożonych gołębi w danej strefie minimalnylimit strefy 100 szt.

,na każde 100 sztuk zakupionych obrączek przypadają nagrody rzeczowe w  wysokości 600zł.

 

 

 

6. Typowanie :

 

-hodowcy konstantujący do tradycyjnych zegarów gołębie typuje na liście zegarowej literą ”T” w przypadku kiedy hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami zaznacza pierwsza serię (5 gołębi) symbolem „T1”, a następne serie T2, T3 ,T4 itd. Hodowcy konstantujący do systemów ESK typują gołębie w zegarach. W przypadku kiedy hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami każdą drużynę zaznacza innym symbolem (A, B, C, itp..).

 Rozdział III – Nagrody

   1. Indywidualne

         a.    Nagradzanych zostanie 3 pierwsze gołębie

      Zwycięzca lotu otrzyma puchar oraz gołębia rasy Janssen z lini Vos019 wychowanego przez Ks.Piotra z Belgi

     2-3 otrzyma puchar

  2. Drużyny typowane w locie

5 pierwsze drużyny w  locie z całości , lub  jesli powstaną strefy  to po 3%  z każdej  strefy.

zostaną nagrodzone pucharami i nagrodami rzeczowymi.(dotyczy to sprzedania całej seri obrączek) w innym przypadku nagrody otrzymają 3 pierwsze drużyny.

4. Wręczanie nagród

 

Nagrody zostaną rozdane na uroczystym wręczeniu. Termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie  www.wgzachod.pl  z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział III – OPŁATY

1.    Koszt obrączki  -10zł

Odrączki można zamawiać pod tel.795610882 od.1.11,19 ,obrączki będą do pobrania 5.01.2020

              

Zarząd Klubu